Het ABC van onze vzw ...

Wij hebben u zoveel te vertellen dat wij niet alles elders kwijt konden. Vandaar deze ABC gids

A - ABC Gids

Bij een opname moeten verschillende administratieve documenten worden doorgenomen (zoals afsprakennota, individuele overeenkomst) zijn eerder formalistisch. Daarom hebben wij ABC gidsen gemaakt waarbij de voornaamste wetenswaardigheden van het verblijf in een woonzorgcentrum of een assistentiewoning zijn samengevat aan de hand van een ABC gids.

B - Beleidsnota’s

Een aantal belangrijke beleidsnota’s stellen wij graag ter beschikking.

“Nabijheid in kwetsbaarheid”: over de zorg omtrent het levenseinde. In deze nota worden de thematieken palliatieve zorg, wilsverklaring maar ook euthanasie in terminale en niet-terminale situaties genuanceerd toegelicht. Lees hier ook de verkorte versie: ‘Wat verwachten wij van onze personeelsleden bij vragen omtrent het levenseinde – inclusief euthanasie’.

“Oase – opvang van personen met dementie die complex gedrag vertonen“. Toelichting bij Oase in Hasselt en Tongeren.

‘Kleinschalig wonen’. Toelichting bij de werking in ‘Het Anker’ te Tongeren en Harmony in Riemst.

‘Beweeg, beleef en ontmoetbeleid’. Toelichting bij ons uniek concept inzake geïntegreerde paramedische zorg.

C - Cafetaria (of living Tongeren) afhuren

Bewoners en familie kunnen vrij gebruik maken van het cafetaria. De bewoners krijgen steeds hun tas koffie gratis. De permanentie is doorgaans verzekerd van 14 tot 17 uur. Buiten deze uren staan er apparaten voor warme en koude dranken ter beschikking.
U heeft ook de mogelijkheid het cafetaria af te huren om een feestje te geven (vb. bij een verjaardag). Let wel, dit kan enkel ’s avonds. Gelieve de boeking aan te vragen aan het onthaal. Wij vragen een forfaitaire som van 15,-euro. U bent ook verplicht om de drank van het woonzorgcentrum af te nemen (aan zeer democratische prijzen). Koffie is steeds gratis. De afwas en opruim moet ook door de familie gebeuren.

D - Dementie & Dieet

Dementie

In een woonzorgcentrum verblijven overwegend ‘zorgbehoevende hoogbejaarde bewoners’ met een gemiddelde leeftijd van ruim 88 jaar. U ervaart elke dag dat een dergelijke hoge leeftijd gepaard gaat met vele ongemakken, zoals artritis, reuma, motorische disfuncties, enz. Een belangrijk aantal van onze bewoners hebben alzheimerdementie waardoor zij geleidelijk aan hun geheugen, taal en handelingsvermogen verliezen. Hun identiteit brokkelt als het ware af. Heel wat personen met dementie stellen ook moeilijk gedrag wat de omgang uiteraard niet vergemakkelijkt. Het is belangrijk dat u inziet dat zij hiervoor niet zelf verantwoordelijk zijn. In onze woonzorgcentra kiezen wij voor gemengde afdelingen en dat heeft zowel voor- als nadelen. Het belangrijkste voordeel van deze keuze is dat bewoners de zekerheid hebben dat ze niet meer hoeven te verhuizen eenmaal ze in het woonzorgcentrum zijn toegekomen. De gemengde opvang heeft uiteraard ook als grootste nadeel dat nietdementerende bewoners dikwijls ongevraagd gestoord kunnen worden, wat de privacy ernstig schaadt. Kortom, het is geen vanzelfsprekende keuze. Bewoners met dementie die complex gedrag vertonen, worden na een screening apart en kleinschalig opgevangen in de Oase (waar 7 tot 8 bewoners samenwonen). Hier bieden wij hen een overzichtelijke en veilige omgeving aan met gedoseerde prikkels.

Tips voor de omgang met een persoon met dementie

  • Praat langzaam en duidelijk. Personen met dementie hebben vaak een langzamere gedachtegang waardoor snel praten voor hen een probleem is. Pas uw spreektempo dus aan, maar overdrijf niet, want u praat niet tegen een klein kind.
  • Gebruik korte zinnen. Vaak blijkt na 4 of 5 woorden dat de persoon met dementie (matig tot ernstig) de draad kwijt is. Vermijd dus best zinnen die langer zijn dan 5 woorden.
  • Gebruik gebaren. Een persoon met dementie zal u het best begrijpen wanneer u bij het spreken ook eenvoudige gebaren gebruikt. Een hand uitnodigend uitsteken helpt bijvoorbeeld als u tegelijk vraagt: “gaat u mee?”.
  • Dwing niet. Dwang wekt angst en agressie op. Als een dementerend persoon iets niet wil, dan kan u beter later opnieuw proberen. Forceren helpt niet.
  • Vermijd te veel prikkels. Zorg voor een-op-eencontact. Een luidruchtige omgeving brengt een dementerende vlug van de wijs.
GEBRUIK DE JUISTE TOON

Dementie is alsof het leven u door de vingers glipt. Personen met dementie stellen in onze ogen dikwijls ‘moeilijk’ gedrag: “ze vragen voor de zoveelste keer hetzelfde”, “ze komen ongevraagd uw kamer binnen”, “ze blijven niet stilzitten aan tafel”, enz. Dit gedrag heeft dikwijls een betekenis die wij niet altijd kunnen achterhalen. Het kan gaan om ‘angst’ om alleen gelaten te worden’, ‘onveiligheid’, ‘pijn’, … Spreek de persoon met dementie er niet rechtstreeks op aan, want hij/zij begrijpt niet dat dit gedrag storend werkt. Verwijten uiten kan bovendien kwetsend zijn en ook averechts werken.

 

D- Dieet

Dieet

Er zijn verschillende diëten mogelijk. U geeft dit het best meteen aan tijdens het opnamegesprek of u kan dit achteraf ook bespreken met het afdelingspersoneel. Ook in geval van kauw- en slikproblemen zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kunnen wij in plaats van boterhammen ook shakes voorzien (voedingsmixen, vloeibare mixen, bij- en vervangvoedingen).

E - Euthanasie

Wij schuwen geen complexe ethische aangelegenheden zoals ‘euthanasie’. Onze woonzorgcentra beschikken over een uitgebreide visietekst waarin de verschillende domeinen van levenseindezorg goed zijn uitgeschreven. Denk hierbij aan palliatieve zorg, palliatieve sedatie, wilsverklaring, enz. Deze raamtekst wordt grondig met u besproken en u kan ook nadien op elk moment hierover een gesprek vragen.

F - Fixatie

Onze woonzorgcentra kiezen expliciet voor een fixatiearm beleid. Dit betekent dat wij banden en andere vrijheidsbeperkende maatregelen zoveel mogelijk vermijden omdat zij een grote fysische
en psychologische impact hebben. Om dit waar te maken, werken wij met alternatieven zoals een optiscan, valmat, heupbroeken, … Wilt u meer weten? Raadpleeg onze uitgebreide infobrochure ‘Fixatie-arme zorg’.

H - Huisdieren

Wij begrijpen goed dat uw huisdier erg belangrijk voor u is. In het woonzorgcentrum kunnen wij echter geen huisdieren toelaten. Eerst en vooral om hygiënische redenen, maar ook omdat sommige bewoners weinig affectie tonen voor dieren. Het is dus een doordachte situatie waarbij wij voor iedereen het juiste evenwicht proberen te zoeken.

I - Inspiratie

Onze vzw ‘Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg’ heeft een christelijke signatuur. De oorspronkelijke stichters ‘Grauwzusters Franciscanessen’ zetten zich al sinds de middeleeuwen in voor kwetsbare patiënten. Vanaf 1888 hebben zij zich toegespitst op ouderenzorg en psychiatrie. Wij blijven vandaag trouw aan deze roots en spelen verder in op nieuwe noden die nog geen wettelijk kader hebben. Zo hebben wij in 2014 het eerste Vlaamse woonproject voor personen met jongdementie opgericht.

J - Ja, natuurlijk!

Wij stimuleren bij onze personeelsleden een ‘ja, natuurlijk’-houding die zoveel meer toelaat dan ‘ja, maar’. Dit is een opdracht die wij dagelijks proberen waar te maken.

K - Klachten

Klachten 

Onze voorzieningen zijn ‘mensenwerk’ waardoor er dingen kunnen verkeerd lopen: diensten werken niet samen, afspraken worden niet nagekomen, het personeel is niet attent, …  Het belangrijkste is dat wij  ‘niet alles op zijn beloop willen laten’ maar dat wij actief problemen willen aanpakken. Klachten hoeven niet altijd over ingrijpende dingen te gaan. Ook ogenschijnlijke zaken die niet goed verlopen zijn het verbeteren waard.  Met dit formulier wordt u de mogelijkheid gegeven eventuele opmerkingen of suggesties te formuleren. Mogen wij u vragen melding te maken van uw naam zodat wij u een persoonlijk antwoord kunnen geven.

Bedenk steeds wat u met uw klacht wil bereiken, wat wil u bekomen. Is het voor u belangrijk om excuses te krijgen, wilt u dat er maatregelen worden genomen tegenover een bepaalde persoon, …

L - Logopedie

Heeft u nood aan logopedische ondersteuning, dan wordt dit voor u geregeld via een zelfstandig logopedist.

M - Muziek

Onze woonzorgcentra zetten sterk in op ‘muziek’. Zo voorzien wij maandelijks een optreden en zijn wij de enige in Vlaanderen met een structureel samenwerkingsverband met de stichting ‘Muziek voor jong en oud’. Deze stichting brengt jonge muzikanten van het Maastrichtse conservatorium samen en ze treden zo’n zes keer per jaar op met een gevarieerd programma: een jazzoptreden, een klassiek ensemble, een harpconcert, … Iedereen – ook familieleden – zijn welkom.

Daarnaast hebben onze woonzorgcentra elk een muziektherapeute in dienst die individueel of in kleine groep de meest kwetsbare bewoners bereikt. Zij bieden ook ondersteuning aan palliatieve bewoners.

O - Onderhoud

Wij opteren voor een eigen poetsdienst en vinden het belangrijk dat u een goede band met deze medewerkers kan opbouwen. Mocht u toch opmerkingen hebben over de uitvoering van het onderhoud, dan kan u terecht bij het diensthoofd onderhoud.

P - Pastoraal

Elders (over ons) werd reeds aangegeven dat de vzw zich als christelijk geïnspireerd profileert. Aan de oorsprong van onze werking ligt immers de congregatie van de Grauwzusters Franciscanessen. Hun waardenbeleving, waarbij ‘dienstbaarheid’ en ‘soberheid’ voorop staan blijven wij onverkort uitdragen. Ook vandaag geldt nog onverkort: ‘sober in structuren, alles voor mensen’. 

De congregatie subsideert vandaag per campus nog steeds minimaal 1 voltijdse functie van een pastoraal werker. Zij schenken in het bijzonder aandacht aan aspecten van zinbeleving. Elke campus beschikt over een kapel.

R - Rolstoel

Mocht u een (gepersonaliseerde) rolstoel nodig hebben, dan wordt die voor u kosteloos aangevraagd door onze kinesitherapeuten.

S - Suggesties

Heeft u een suggestie voor ons ! 

Graag, formulier ze hier. Dank alvast 

S - Studenten

Onze woonzorgcentra werken nauw samen met meerdere onderwijsinstanties die instaan voor de opleiding van zorgkundigen, verpleegkundigen en paramedici. Mogen wij u vragen om deze jonge mensen in opleiding een kans te geven. Zij moeten hun vak immers nog leren.

T - Toegangscode

Onze woonzorgcentra zijn open huizen met vrije bezoekuren. De toegang tot het woonzorgcentrum wordt buiten de kantooruren verschaft via een toegangscode. Omwille van veiligheidsredenen wordt deze code regelmatig veranderd. Wij kondigen dit op voorhand aan.

U - Uitstappen

Het staat de bewoners uiteraard vrij om op uitstap te gaan, vrienden te bezoeken of op vakantie te gaan. Voor sommige uitstappen nodigen wij ook familieleden uit.

Z - Zingeving

Het leven in een woonzorgcentrum vergt een belangrijke aanpassing. Vandaar organiseren wij een praatgroep zodat u hierover met uw medebewoners van gedachten kan wisselen. Als christelijk geïnspireerde voorziening schenken wij ook aandacht aan religieuze zinbeleving. Daarin spelen onze pastorale medewerkers een belangrijke rol (zie ook bij de P van ‘pastoraal’). De nodige rust kan u vinden in de kapel (in Hasselt en Riemst). In het kader van zinbeleving luisteren wij ook oprecht naar uw mening inzake het levenseinde.

W - Weblog

Op onze website is een nieuwsonderdeel opgenomen in de vorm van een weblog. U kan zich inschrijven zodat u automatisch een melding krijgt wanneer een bericht wordt gepost.