Harmony Riemst

Kleinschalige woonvorm voor personen met dementie

’t Anker was in 2005 het eerste kleinschalige woonproject van onze vzw. Het was daarenboven een Vlaams pioniersproject omdat één woning voorzien is voor de opvang van personen met jongdementie. In Riemst werd in 2019 het tweede kleinschalige woonproject van de vzw geopend. De werking rond Harmony in Riemst is uitgeschreven in een uitgebreide beleidsnota die u hier kan raadplegen. Nieuwsgierig naar wonen in Harmony of vragen over een opname/inschrijving? Wij verwijzen u graag naar deze pagina.

Harmony

Kleinschalige woonvorm voor personen met dementie

’t Anker was in 2005 het eerste kleinschalige woonproject van onze vzw. Het was daarenboven een Vlaams pioniersproject omdat één woning voorzien is voor de opvang van personen met jongdementie. In Riemst werd in 2019 het tweede kleinschalige woonproject van de vzw geopend. De werking rond Harmony in Riemst is uitgeschreven in een uitgebreide beleidsnota die u hier kan raadplegen. Nieuwsgierig naar wonen in Harmony of vragen over een opname/inschrijving? Wij verwijzen u graag naar deze pagina.

r

Al uw vragen over (een opname in) een woonzorgcentrum zijn samengebracht op onze pagina: ‘vraag en antwoord

Riemst is de muzikaalste gemeente van Vlaanderen. Elke dorp heeft minstens 1 harmonie. De gemeenschap van Riemst is dus verenigd door deze harmonieën. Net zoals de 3 huisje zich kunnen verenigen als één geheel. Bewoners, personeelsleden en familie vormen één harmonie samen met alle Riemstenaren.

Tine Liessens

Ook dit nog:

 • Wonen en leven in één van de weinige kleinschalige woonvormen voor personen met dementie in Vlaanderen
 • Maandelijks gggggezellig tafelen mmet bewoner en familie samen, dat kan!
 • Geen ‘bezoek’ uren, iedere bewoner ontvangt gasten wanneer hij dit wil!
 • Onze visie over “levenseindezorg” : hier kan u ze nalezen!
 • Een huisdier mag op bezoek komen!
 • En kleinkinderen zijn meer dan welkom !
Ruimtelijke vormgeving van Harmony

Er is bewust geopteerd om ‘Harmony’ als samen maar toch ook apart te laten zijn met het woonzorgcentrum. Hierdoor komt het karakter van Harmony duidelijker tot uiting in al zijn aspecten, er is immers nauwelijks een vergelijking mogelijk met een klassiek woon- en zorgcentrum. Het thuiskarakter komt tot uiting in kleine keuzen:

 • een aparte toegangsdeur voor elke woning: een bezoeker dient aan te bellen
 • bewoners (en familie) kunnen echter steeds de privacy opzoeken op hun kamer. De kamers zijn met 32 m² erg ruim te noemen
 • de living is de centrale plaats waar geleefd wordt: hier is een volledige keukenunit uitgebouwd omdat er veel belang wordt gehecht aan de organisatie van het dagelijks leven …. En samen koken hoort hierbij. De keuken is zodanig uitgekiend dat het personeelslid en bewoners direct kunnen samenwerken
 • Zoals thuis is er een hal, een living, een badkamer, bergruimtes en individuele kamers.

Het aspect veiligheid heeft ook ruime aandacht gekregen, zoals bij de afsluiting van de binnentuinen, de voorzieningen voor wegloopgedrag, beveiligde liften, …

Woongarantie

Woongarantie, zolang het kan ! 

In oktober 2021 werd onze beleidsvisie, na 10 jaar, aangepast.

Voorheen gold een woongarantie, ook bij intensieve fysieke verzorging of in een terminale fase. Wij vonden het belangrijk dat aan bewoners, ook in deze kwetsbare periode, zorgcontinuïteit werd geboden. Onze ervaring heeft echter geleerd dat bewoners in dergelijk geval geen toegevoegde waarde meer putten uit het wonen in een kleinschalige woonvorm. Zij worden dan beter opgevangen op een klassieke afdeling.  

Deze verhuis gebeurt echter niet abrupt. Hieraan voorafgaand gaat een periode van gerichte observatie waarbij de zorgsituatie goed in kaart wordt gebracht. Daarnaast is er ook nauw overleg met de familieleden. Wanneer een kantelpunt is bereikt dan wordt de verhuis naar een gewone afdeling ingeleid. 

In ‘t Anker blijft een heterogene leefgroep bestaan, wij denken aan: 

 • personen dementie in verschillende dementiefasen; 
 • personen met dementie met fysieke zorgvragen
 • personen met of zonder dementie-gerelateerde gedragsproblemen.

maar bewoners die een intense fysieke verzorging vereisen vragen wij dus te verhuizen naar een klassieke afdeling

Heterogene doelgroepen

Wij opteren dus voor heterogene leefgroepen van personen met dementie waardoor er een mix bestaat van zorgnoden en behoeften. Exemplarisch, niet exhaustief, vernoemen wij:

 • dementie in verschillende fasen (van beginnende dementie tot de eindfase)
 • personen met dementie met intensieve fysieke zorgvragen
 • personen met dementie in een palliatieve fase
 • personen met of zonder dementie-gerelateerde gedragsproblemen.

Ook voor personen met complex gedrag

Voor deze laatste groep opteren wij alvast voor een minimaal medicamenteus beleid. Het omgaan met deze bewoners en hun complex gedrag zoals dwalen, roepen, decorumverlies, afweergedrag, claimen kan in een kleine groep echter zwaar doorwegen op het welbevinden van medebewoners.

Wanneer het gedrag ernstig en duurzaam (minimaal 1 maand) aanhoudt dan zal met betrokken familie nagegaan worden of het kleinschalig wonen nog een geschikte oplossing is en dit vanuit het besef dat er voor dit gedrag geen evidente oplossingen voorhanden zijn. Anders gesteld: wij geloven dat een genormaliseerd prikkelarm milieu een optimale leefomgeving is voor deze bewoners. Wij willen ook voor deze bewoners een woongarantie bieden omdat verhuizen geen goede zorgoptie is. Het omslagpunt wordt echter bereikt wanneer het welbevinden van medebewoners wordt bedreigd. In concreto zal dit steeds individueel bekeken worden. Voor personen met psychiatrische problematiek, die dikwijls zeer specifieke noden hebben, is ons woonproject geen optimale oplossing.

Het gewone leven als basis

Idealiter dromen wij ervan dat in elk van de drie huisjes men zijn eigen maaltijd bereid, aanvattend met ‘samen’ inkopen doen. In realiteit moeten wij bekennen dat dit geen haalbare kaart is. In Harmony is er geen mogelijkheid om maaltijden zelf te laten inkopen door de bewoners omdat de basisomkadering dit niet toelaat. Wel betrachten wij dagelijks (deels) het middagmaal zelf te bereiden.

Het afdekken, afruimen en afwassen behoort tot de dagelijkse ‘normale’ activiteiten. De keuken is speciaal ingericht opdat bewoner en personeel kunnen samenwerken.

Kenmerkend aan dat men de dagelijkse activiteiten en de dagelijkse omgang tussen het personeel en de bewoners en de bewoners onderling, als uitgangspunt neemt. Dit betekent een andere insteek dan louter kunstmatig georganiseerde vrijetijdsactiviteiten. Een personeelslid dat in een huisje van Harmony aanwezig is houdt zich bezig met het gehele dagprogramma en niet meer een deel ervan: er is geen opsplitsing van zorgactiviteiten en animatie-activiteiten. In Harmony zoeken wij zinbeleving door aan te sluiten bij de oude geheugensporen: was vouwen, aardappelen, schillen, fruitsla maken, planten verzorgen, …

Het dagprogramma kent enerzijds een bepaalde structuur omdat het gehavende brein nood heeft aan herkenbaarheid en veiligheid. Daartegenover worden vele beslissingen op het ogenblik zelf genomen waardoor elke dag wellicht een verrassing inhoudt. Personeelsleden worden dus geacht hun ’schoolse schema’s volledig los te laten’.

Wij sporen onze medewerkers aan om de ‘kleine verwennerij’ te integreren in hun dagelijks werk en tijdens de interactiemomenten: een zachte massage van de handen of de voeten als afsluiting van de wasbeurt, een geliefd muziekstuk opzetten bij het naar bed brengen, een lekkere aperitief bij de maaltijd, een voorverwarmde handdoek rond de persoon als hij uit bad komt …

Samen met de familie

In het dementieproces wordt een nieuw hoofdstuk geschreven in het verhaal van ouders en kinderen. De rolpatronen worden op een pijnlijke wijze in de war gebracht en de kinderen worden voor ongekende taken en vragen geplaatst. Wij stellen vast dat familieleden dikwijls een hele weg ‘samen’ hebben afgelegd en de opname in Harmony moet hier geen abrupt einde aan maken. Voor de persoon met dementie is het familiecontact een middel om de band met zijn eigen identiteit en met de buitenwereld te behouden.

Wij moedigen de familie dan ook aan om zorg te blijven opnemen, zij mogen in alle facetten van het verdere leven een belangrijke plaats blijven innemen.

Betaalbare zorg

“Betaalbare zorg” is niet zomaar een leuze in onze werking. Harmony heeft,  gelet op de hoge comfortgraad en de ruimere personeelsomkadering die een kleinschalige woonvorm vraagt, een concurrentiële dagprijs, die nog steeds lager is dan het Vlaamse gemiddelde.

Nochtans wordt op geen enkele wijze ingeboet op kwaliteit (zie ‘handen aan het bed’) of aan wooncomfort. Onze niet-commerciële insteek en onze Franciskaanse roots laten toe de juiste keuzen te maken: “alles voor mensen/bewoner, maar sober voor structuren”.

De dagprijs omvat alle verzorgings- en verpleegdiensten, maaltijden, onderhoud, verzorgings- en incontinentiemateriaal alsook verzekeringen. Eventuele kosten voor geneesheren, medicatie, pedicure en kapper zijn niet inbegrepen. De dagprijs voor een verblijf in Harmony bedraagt 64,17 euro.

Video’s over onze werking