Opname/inschrijving in onze woonzorgcentra

U bent (zwaar) zorgbehoevend en zoekt een permanente opvang? Een woonzorgcentrum is voor u geschikt.
Bij ons kan u terecht in drie woonzorgcentra of in onze kleinschalige woonvormen.
Zie ‘ons zorgaanbod’ in het hoofdmenu. Lees hieronder het stappenplan, vraag en antwoord en het luik ‘waarop letten bij de keuze van een woonzorgcentrum’. 

Stappenplan inschrijving en opname

1

Raadpleeg onze tools:

Betrek degene die aan de vooravond staat van een belangrijke stap in zijn leven zoveel als mogelijk. Het gaat immers om zijn leven. Ga in dialoog. 

In onze woonzorggroep heeft u de mogelijkheid te kiezen tussen een woonzorgcentrum of een kleinschalige woonvorm (in Tongeren en Riemst). Raadpleeg bij voorkomen van een dementieproblematiek dus ook onze pagina over het kleinschalig wonen. Hier kan u alvast de beleidsvisie rond het kleinschalig wonen terugvinden. Beleidsvisie kleinschalig wonen november 2021

2

Indien u kiest voor onze voorzieningen:

3

Bij een opname:

Voorbereiding van de verhuis

 • De opnamedienst nodigt u uit om het administratief dossier in orde te maken. Dit omvat:
  • Ondertekening van individuele overeenkomst WZC  en interne afsprakennota woonzorgcentrum. U kan de documenten hier reeds raadplegen, deze worden op het moment zelf gepersonaliseerd. Gelieve de ID-kaart van de bewoner te willen meenemen evenals een sticker van het ziekenfonds. Vriendelijk verzoek om ook maaltijden bevraging te willen invullen.
  • Overlopen van intakeformulier zorg.  U kan dit document mogelijk al zelf overlopen met de bewoner die wordt opgenomen. Breng dit ingevulde document mee zodat wij het verder kunnen aanvullen. Vriendelijk verzoek om ook maaltijden bevraging te willen invullen.
  • Ondertekening domicilieringsmandaat. Elke maand ontvangt de bewoner een factuur waarop gedetailleerd de verblijfkosten voor de voorbije maand zijn weergegeven.  Wij verzoeken u voor betaling – omwille van uw en ons administratief gemak – een domiciliëringsopdracht (permanente opdracht) te willen vastleggen bij uw financiële instelling.
  • Toelichting wat een opname betekent in ” mensentaal “ dmv volgende brochures :
  • Sluit een huurwaarborgrekening af bij een financiële instelling van uw keuze. Onderteken dit document en laat het door de opnamedienst tevens ondertekenen. Daarna dient dit document bij uw bank binnengebracht te worden.
 • Verwittig volgende instanties van de adreswijziging: bestuur posterijen, banken, kredietmaatschappijen, gas-, water- en elektriciteitsmaatschappij, pensioenkas en mutualiteit. Op het postkantoor zijn er speciale kaarten ter beschikking om dit te doen.
 • Geef de wijziging van de domiciliëring  door bij dienst bevolking.
 • Voor vaste opnames wordt u tevens uitgenodigd door het diensthoofd van de afdeling om het Intakeformulier zorg aan te vullen: wij willen de  noden en behoeften van de nieuwe bewoner beter leren kennen.

4

Opnamedag

Indien uw kamer klaar is, kan u komen inwonen. Wij adviseren om de meubels en andere spullen op voorhand reeds in te huizen. Omdat wij u in optimale omstandigheden willen opvangen kan de opname enkel gebeuren op een WEEKDAG. Wij zullen met u het uur afspreken – bij voorkeur om 14 uur.

Lees onze brochure Uw gids bij het opnamegebeuren zodat u weet wat u moet meebrengen

5

Gelieve de u toegestuurde evaluatie ( = vragenlijst inzake kwaliteit van onze dienstverlening )  in te vullen. U ontvangt deze vragenlijst  zes weken na opname.

Waarop moet ik letten bij de keuze van een woonzorgcentrum?

Is er sprake van een huiselijk en veilig woonkader?

Een toekomstige bewoner van een woonzorgcentrum zoekt op de eerste plaats geen therapeutische omgeving maar wel een ‘nieuwe thuis’ waar hij op een aangename wijze zijn laatste levensjaren kan doormaken. Het woonzorgcentrum mag daarom best geen klinische (ziekenhuis) aanblik geven. Let bij uw bezoek op:

 • De inrichting van de gangen en de gemeenschappelijke delen (livings, …)
 • Is er aandacht voor gezelligheid van wonen?
 • Is eigen bemeubeling op de kamer mogelijk ?
 • Is bezoek doorlopend mogelijk ?

Is er sprake van een ‘opendeur’ met een betrokkenheid op de plaatselijke gemeenschap?

Heeft het woon- en zorgcentrum een warme en professionele zorgverlening?

Kwaliteit moet meer zijn dan retoriek: bewoners hebben geen boodschap aan holle woorden als ‘warme zorg’ en ‘professionaliteit’ als deze niet verankerd zijn in de dagelijkse werking. In het informatiegsprek met de opnamedienst kan u volgende vragen stellen:

 • Hoe garandeert het woonzorgcentrum een hechte warme zorgverlening garandeert?
 • Tracht in te schatten, informeer bij andere familieleden of het woonzorgcentrum een zorgzame cultuur uitstraalt: Is het personeel mild en geduldig? Luisterbereid, attent en vriendelijk?
 • Vraag welke verschillende personeelscategorieën aanwezig zijn om het zorgbeleid mogelijk te maken (is er een psycholoog, een muziektherapeut, hoeveel animatoren werken er? Hoeveel handen worden er ’s morgens en ’s avonds ingezet ?
 • Vraag naar de beleidsvisie inzake ‘fixatie van bewoners’, ‘levenseindezorg’?
Zijn er gemengde of aparte woonafdelingen voor personen met dementie ?

Deze discussie over “gemengde afdelingen” is binnen de sector nog steeds niet uitgekristalliseerd. We ontwikkelen hier kort de argumenten van beide visies. Aan de lezer om te oordelen.

Aparte (homogene) afdelingen voor personen met dementie hebben het voordeel van een betere afstemming op de zorg en contactbehoeften van de bewoners: lotgenoten leven samen. De activiteiten die worden aangeboden zijn specifiek afgestemd op de mogelijkheden van de bewoners.  Sommige studies wijzen op een grotere tolerantie voor bepaalde gedragsstoornissen tussen personen met dementie.

Gemengde afdelingen voorkomen dat bewoners (bij vastgestelde dementie) moeten verhuizen. De voorstanders van een gemengde afdelingen wijzen ook op de mogelijks stigmatisering van ‘afdelingen voor personen met dementie’. Het blijkt daarenboven best mee te vallen met de vrees dat valide bewoners zich storen aan het gedrag van hun medebewoners met dementie die complexe gedragsuitingen kunnen vertonen waaraan men zich stoort. Tenslotte wordt verwezen naar een meer haalbare workload voor personeelsleden (spreiding van zorglast).  

Waarom tijdig inschrijven op een wachtlijst?

Dankzij een goed uitgebouwde thuiszorg kan men heden lang thuis verblijven. Op hoge leeftijd komen echter dikwijls omslagpunten voor. Kleine en grote voorvallen (vb. een val)  luiden een toenemende kwetsbaarheid in. Dit alles kan vrij onverwacht gebeuren waardoor betrokkenen en familie verrast worden en niet voorbereid zijn. Om deze redenen durven wij pleiten om de nodige voorbereidingen in de zoektocht naar een ‘nieuwe thuis’  tijdig te starten zodat een “vrije keuze” mogelijk blijft en men niet gevat wordt door een verplichte keuze van “de eerste plaats die ergens  vrijkomt”.

Welke opnamecriteria gelden in de woonzorgcentra?

Er gelden twee opnamecriteria: de datum van inschrijving en de zorgbehoevendheid.  Onze woon- en zorgcentra geven voorrang aan zorgbehoevende bejaarden (vandaar dat u gevraagd wordt een Katz schaal in te vullen). Daarnaast is de inschrijvingsdatum van belang.

Bewoners van onze assistentiewoningen, op kortverblijf zijn of gebruik maken van het dagzorgcentrum hebben voorrang op de wachtlijst.  Voor het woon- en zorgcentrum Eyckendael te Riemst geldt een expliciet voorrangsrecht voor inwoners van de gemeente (als zij aan de eerste parameter voldoen, met name: “zorgbehoevend”).

Wordt de familie betrokken?

In woon- en zorgcentra verblijven hoogbejaarden met een sterke mate van afhankelijkheid die zich kan situeren op lichamelijk, psychisch of relationeel vlak. Beperkte mobiliteit en zelfzorg, dementieproblematiek, depressie zijn veel voorkomende verschijnselen. Niet elke bewoner kan voor zichzelf opkomen. Een woon- en zorgcentrum moet daarom “stem” geven aan familieleden die optreden als plaatsvervangers. Vraag bij uw rondleiding:

 • op welke wijze geeft het woonzorgcentrum ‘stem’ geeft aan familieleden (meer dan de wettelijke gebruikersraad)?
 • of familieleden, die dit wensen, actief participeren aan het zorggebeuren? 
 • hoe familieleden op de hoogte worden gebracht van het dagelijkse wonen en leven ?

Ik wens mij in te schrijven in het WZC: veel gestelde vragen

Hoe lang duurt het vooraleer ik kan opgenomen worden ?

De meest voorkomende vraag die ons gesteld wordt betreft de ‘mogelijke duur’ wanneer men kan inhuizen. Dit is meteen ook de moeilijkste te beantwoorden vraag. Wij kunnen op dit vlak vaak slechts een indicatie geven omdat dit natuurlijk afhangt van het vrijkomen van een kamer. Bij de toewijzing van een kamer in het woonzorgcentrum houden wij rekening met twee criteria: a) datum van inschrijving en b) zorgbehoevendheid. Onze woonzorgcentra zijn expliciet bestemd voor opvang van bewoners met een hoge zorggraad.

Welke tussenkomsten kan ik genieten voor mijn verblijf in een WZC?

Voor een opname in een woonzorgcentrum kan u, bij zorgbehoevendheid, een tussenkomst genieten van 130,-euro/maand van de Vlaamse zorgkas (waarvoor u voordien de nodige bijdragen heeft gestort). De zorgkas zal deze premie automatisch toekennen. Wenst u meer informatie dan kan u terecht op de website:  www.vlaamsezorgkas.be

Voor de opname in een assistentiewoning kan de mantelzorger een tussenkomst genieten van de Vlaamse zorgkas. Deze moet wel door de mantelzorger aangevraagd worden. Het document kan u terugvinden op de website:  www.vlaamsezorgkas.be

Bewoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken kunnen een beroep doen op een tussenkomst van het ‘sociaal huis/OCMW’. Dit gebeurt na een sociaal onderzoek. Desgevallend kunnen de kinderen aangesproken worden voor hun deel (zie verder). In het algemeen kan gesteld worden dat het beginsel van de vrije keuze van woonplaats (dus ook van het woonzorgcentrum van keuze) centraal dient te staan. Het OCMW waar de bewoner op het ogenblik van zijn opname gedomicilieerd is dient in te staan voor de financiële ondersteuning. De aanvraag tot tegemoetkoming moet uitgaan van de betrokkene zelf.

Kunnen kinderen aangesproken worden in de betaling van het verblijf?

In tal van gevallen bestaat een wettelijke onderhoudsplicht van de “kinderen” indien de bejaarde niet in staat is om de dagprijs te betalen. Het OCMW beschikt over een direct verhaal in het kader van de terugvordering van de verleende maatschappelijke steun. Thans is dit beperkt tot de echtgenoot, de ouders en de kinderen. Ten aanzien van de andere onderhoudsplichtigen bestaat geen verplichting en kan het OCMW vrij afzien van terugvordering, zonder nadere motivering. De onderhoudsuitkering als aftrekbare besteding Conform artikel 104 van het Wetboek van Inkomstenbelasting kunnen onderhoudsuitkeringen fiscaal worden afgetrokken (ten belopen van 80 %) voor zover aan hiernavolgende voorwaarden is voldaan. Eén en ander kan best met het plaatselijke OCMW worden besproken.

Welke opnamecriteria gelden in de woonzorgcentra?

Er gelden twee opnamecriteria: de datum van inschrijving en de zorgbehoevendheid.  Onze woon- en zorgcentra geven voorrang aan zorgbehoevende bejaarden (vandaar dat u gevraagd wordt een Katz schaal in te vullen). Daarnaast is de inschrijvingsdatum van belang.

Bewoners van onze assistentiewoningen, op kortverblijf zijn of gebruik maken van het dagzorgcentrum hebben voorrang op de wachtlijst.  Voor het woon- en zorgcentrum Eyckendael te Riemst geldt een expliciet voorrangsrecht voor inwoners van de gemeente (als zij aan de eerste parameter voldoen, met name: “zorgbehoevend”).

Welke borg moet er betaald worden ?

Voor onze woonzorgcentra vragen wij een borg van 1.400,-euro die op een geblokkeerde rekening wordt geplaatst. Op het moment van het vrijkomen van de kamer (doorgaans door overlijden) dan wordt de borg vrijgegeven als er geen bijzondere sleet is vast te stellen (door misbruik).

Waarom zijn woon- en zorgcentra zo duur?

Men hoort nogal eens vertellen dat woonzorgcentra “onbetaalbaar zijn”. De gemiddelde prijs van een woon- en zorgcentrum bedraagt vandaag om en bij de 57,-euro. Deze hoge kostprijs wordt voornamelijk veroorzaakt door de personeelskosten die om en bij de 70% van de totale uitgaven opslorpen. Voor deze kost wordt u echter heel wat aangeboden:

 • de volledige hotelkost (verwarming, eten, …)
 • een 24 uur verzekerde permanentie van professionele beroepskrachten
 • een uitgebreid vrijetijdsaanbod
 • alle verzorgingsmateriaal (verzorgende producten, glycemietests, …)
 • incontinentiemateriaal
 • tv-distributie
 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Mogen er tapijten meegebracht worden in het woon- en zorgcentrum en zijn huisdieren toegelaten?

Omwille van a) valpreventie en b) hygiënische overwegingen is enkel een klein tapijt toegelaten om naast het bed te plaatsen. Om dezelfde redenen zijn huisdieren in een woonzorgcentrum niet toegelaten (in een assistentiewoning is dit wel het geval).

Ontdek meteen onze woonzorgcentra:

Sint Elisabeth Hasselt

In het hart van de stad Hasselt, en wel in de belangrijkste winkelstraat, ligt het woonzorgcentrum Sint Elisabeth. Reeds 125 jaar is het woonzorgcentrum, door de Hasselaren gekend onder de naam ‘Sigershuis’, bestemd voor de opvang van hoogbejaarde kwestbare ouderen.

Sint Franciskus Tongeren

Aan de rand van de stadsring ligt het Sint Franciscuswoonzorgcentrum. Meer dan 70 jaar is het woonzorgcentrum, door de Tongeren gekend onder de naam ‘Grauwzusters’, bestemd voor de opvang van hoogbejaarde kwetsbare ouderen. 

Eyckendael Riemst

In het centrum, vlak naast het cultureel centrum, ligt het woonzorgcentrum Eyckendael dat bestemd is voor de opvang van hoogbejaarde kwetsbare Riemstenaren . Eyckendael is tot stand gekomen mits een goede samenwerking met het OCMW en gemeentebestuur