RESPECT personeelscharter

Ons personeelsbeleid, zoals neergelegd in het RESPECT personeelscharter, heeft twee motieven: ‘mensen zijn aan mekaar gegeven doorheen de kringloop van het leven’ en ‘personeelsleden kunnen pas goed zorgen als zij zelf goed verzorgd worden’.
Bij elk van de letters van RESPECT wordt een specifieke item van het personeelsbeleid toegelicht.

Reële verwachtingen creëren duidelijkheid

Onze organisatie staat voor RESPECTvolle ouderenzorg en voor de realisatie van zeven bewonersbeloften. Deze ambitie vereist dat er duidelijke verwachtingen worden gesteld aan personeelsleden.
De eerste letter van het RESPECT- personeelscharter (R van reële verwachtingen) staat voor het verduidelijken van deze verwachtingen: medewerkers moeten weten waarvoor zij verantwoordelijk zijn, welke taken zij moeten uitvoeren, welke de prioriteiten zijn die de organisatie stelt en waarop zij worden aangesproken.

Engagement en betrokkenheid
levert surpluszorg op

Geëngageerde medewerkers zijn gemakkelijk te herkennen: zij doen juist dat tikkeltje meer, zij springen in bij een ziekteverlof van een collega, een roddel is niet aan hen besteed, zij brengen de positieve noot in het team, zij klagen niet omdat de werkdruk tijdelijk verhoogd is. . Zij zijn positief en enthousiasmerend, zij zijn terecht trots op hun werk, zij voelen zich dan ook betrokken (commitment) met de organisatie waarvoor zij werken.
De tweede letter (E van ) verwijst naar het belang van engagement, zowel aan de zijde van de medewerkers als de directie (die de voorwaarden moet scheppen).

Samen maken wij de zorg

In het RESPECT personeelscharter zoomen wij in op het feit dat zorg ‘samen’ wordt gemaakt, hiërarchie is relatief in onze organisatie omdat niet de directie of de leidinggevende aan de top van de structuur staat maar wel de bewoner. Met de derde letter S (S van ‘samen zorg maken) willen wij beklemtonen dat zorg het resultaat is van een samenspel van alle personeelsleden .

Prijs het positieve en werk oplossingsgericht

De vierde letter heeft betrekking op de twee omgangsvormen die het relationeel werken tussen mensen en binnen teams gemakkelijker maken. Mensen verliezen zich soms door te focussen op datgene wat verkeerd loopt, door enkel dat vervelende kantje van een collega te zien. In het RESPECT personeelscharter zijn we niet blind voor fouten van de organisatie of voor onvolkomenheden van mensen. Integendeel, juist omdat wij een en ander willen oppakken vertrekken wij van datgene wat wel werkt, dit is doorgaans veel meer inspirerend. Niet het probleem maar wel de oplossing.

Empowerde medewerkers kunnen groeien

Deze letter staat voor ons geloof dat personeelsleden steeds kunnen groeien. Hiertoe is empowering belangrijk: wij willen autonomie geven bij de taakuitvoering maar ook inspraak, medezeggingsschap, vorming en opleiding.

Communiceren doen wij open en helder

De voorlaatste letter ( c van communicatie) attendeert op het belang van communicatie, zoals persoonlijke als organisatorische communicatie.

Teams zijn niet vanzelfsprekend, maar 1+1 kan 3 zijn

Elk mens maakt deel uit van een netwerk van levenssferen die op mekaar inwerken: op de eerst plaats is er het gezin of de familie, maar ook de relaties die uit de werksfeer komen. Dat werk gebeurt doorgaans in teamverband en de onderlinge relatie tussen de teamleden is bepalend voor de output en de werksfeer. Het RESPECT personeelscharter benoemt een aantal aandachtsvelden voor de uitbouw van een sterk team.